Search

Lớp cơm thường A

Kể chuyện: “Cá và chim”

Lớp cơm thường A

Kể chuyện: “Cá và chim”

kế hoạch năm học 2019-2020 lớp 25-36 tháng A
GIÁO ÁN: BÉ ĐI TRONG ĐƯỜNG HẸP
GIÁO ÁN: HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN

Lớp cơm thường A

GIÁO ÁN: HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN

GIÁO ÁN: NGHE ĐỌC THƠ
GIÁO ÁN: KỂ CHUYỆN “CHÁU CHÀO ÔNG Ạ!”